Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

2020 -2022 Report of the 2 year expedition of the reconciliation missionaries March 2020 Aprile -2022

2020-2022 Raport 2 vjeçar i expeditës së misionarëve të pajtimit mars 2020 prill 2022

ANALIZA VJETORE E PUNES \ ANNUAL ANALYSE OF THE WORK

Analiza Vjetore e Punės sė Komitetit tė pajtimit Mbarėkombėtar, Raport pėr vitin 2012-      Varjanti ne WORD     Varjanti ne PDF


Annual analyse of the work of the committee of nationwide reconcilation, Rapport for the year 2012-      WORD     PDF

FJALA E Z.GJIN MARKU \ SPEACH OF Mr. GJIN MARKU

Fjala e Z.Gjin Marku-      Varjanti ne WORD     Varjanti ne PDF

SPEACH OF Mr. GJIN MARKU-      WORD     PDF

Certification of Prosecutor Office for the Purity of Mr. Gjin Marku      PDF


DEKLARATE E KOMITETIT TE PAJTIMIT MBAREKOMBETAR 14.01.2013 / STATEMENT OF THE COMMITTEE OF NATIONWIDE RECONCILATION 14.01.2013

KOMITETI I PAJTIMTIT MBAREKOMBETAR deklaron se cdo gje qe publikohet ne media dhe internet kunder ketij komitetit dhe kryetarit te tij, Z.Gjin Marku, eshte mashtrim. Keto mashtrime dhe dizinformime behen prej tre vjetesh per te demtuar imazhin e ketij komiteti dhe per te abandonuar procesin e pajtimit.

COMMITTEE OF NATIONWIDE RECONCILIATION declares that everything that is published in the media and internet against this committee and its chairman, Mr.Gjin Marku, is fraud. These frauds and misinformation are made for three years to damage the image of this committee and to abandoned the reconciliation process.

BASHKËJETESA\COHABITATIONEnergjia pajtimtare
e shqiptarëve në mes Krishtërimit dhe Islamit


Arbër Xhaferri

The reconciliation energy
of albanians between Christians and IslamThis reconciliation energy will continue to act in the modern times as well. The Albanins will find the ways to offer the formula of reconciliation between Christians and Islam as well

KONTAKTI:
Cel : 00355 693238786 Gjin Marku
Cel : 00355 682737989 Gjin Marku
Tel/Fax : 00355 42 263126 Sekretare

E drejta e jetes \ Right to life
Ekspedita\ Expedition
Gjakmarrja \ Blood Feud


Parlamenti Europian diskuton mbi Gjakmarrjen në Shqipëri

European Parliament discusses about Blood feud in Albania


Mbeshtetje ndaj emigrantëve që kërkojnë azil për gjakmarrje
TAKIM KOMBETAR

Support for the seekers of asylum for blood feud
NATIONAL MEETING

Barazia Gjinore \ Equal Gender

Equal gender, national equality
Barazia gjinore, barazi kombëtare


NA DUHET NJË LËVIZJE FEMINISTE
A FEMINIST MOVEMENT IS NEEDED
Monika Stafa

Konferenca Kombëtare kundër dhunës, shfrytëzimit dhe sundimit maskilist
National Conference against violence, exploitation and masculine ruling

Aktivitetet tona \ Our activites

Kundër korrupsionit dhe trafikimit
Agaist corruption and trafficking

Jepni opinionin dhe kontributin tuaj
Give your opinion and contribution

Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar mirëpret opinionin dhe kontributin e të gjithë intelektualëve, përfaqësueve të politikës, të shtetit, shoqërisë civile dhe komunitetit ndërkombëtar.
Kliko këtu.
The Committee of Nationwide Reconciliation welcomes the opinion and contribution of all the intelectuals, representatives of politics, civil society and international community.
Click here.

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.