Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**
:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

0

Nga Kaan Pekin
Drejtor i thesarit, BKT
Treasurer, NCB
Autoritetet shqiptare i kane perdorur me se miri te gjitha mundesite per t’i dhene shtytje rritjes ekonomike te vendit, per te rritur nivelin e mireqenies dhe per te arritur nje shperndarje sa me te drejte te te ardhurave ne popullsi. Programi i rrritjes ekonomike i mbeshtetur nga FMN-ja dhe i nenshkruar ne vitin 2002 eshte nje nga guret themelore te arritjes se ketij objektivi. Por nuk duhet harruar se kjo perben nje maratone te gjate e cila kerkon shume durim. Deri me sot, autoritetet shqiptare jane perpjekur:

? Te zbatojne politika ekonomike me liberale dhe transparente
? Te nxisin eksportet dhe te terheqin kapitalin e huaj
? Te sigurojne nje pavaresi me te madhe te Bankes se Shqiperise ne zbatimin e politikave te drejta makroekonomike
? Te privatizojne kompanite shteterore per te rritur produktivitetin e tyre afatgjate ne favor te ekonomise shqiptare.

Shitja e BK-se per 126 milione dollare amerikane bankes austriake Raiffeisen Bank (Cmimi me i larte i arritur ndonjehere ne historine e privatizimit) eshte nje hap tjeter i madh per liberalizimin dhe forcimin e tregut financiar ne Shqiperi.

Megjithate, vendit i duhet ende nje rruge e gjate per te pershkuar deri ne fund kete maratone. Autoritetet qeveritare duhet te tregojne me shume kujdes per:

? Permiresimin e mbledhjes se tatim-taksave, zgjerimin e bazes tatimore dhe forcimin e administrates tatimore
? Permiresimin dhe zbatimin e ligjeve perkatese
? Moskompromentimin e politikave te ardhshme fiskale per shkak te arritjes se rezultateve pozitive ekonomike ne te kaluaren.

Nje treg financiar shqiptar me i zhvilluar dhe me kompleks perben nje gur tjeter themelore ne Shqiperi. Ne shembujt boterore, tregjet financiare jane ndare ne tri pjese kryesore te emertuara tregu i kembimit valutor, ai i parase dhe i kapitaleve. Po te hedhim nje veshtrim ne tregun financiar shqiptar, tregu i kembimit valutor funksionon pa probleme midis bankave dhe zyrave te kembimeve valutore. Jo rralle here, i ashtuquajturi treg i zi eshte treguar me eficientka treguar me efikasitet ne krahasim me bankat shqiptare persa i perket kembimit valutor per shkak te ekonomise se bazuar ne kesh dhe tendences se perhapur te njerezve per ta akumuluar ate. Tregu i parase ku te gjithe aktoret ekonomike (Qeveria, bankat, klientet e korporatave, kompanite e medha etj.) mund te marrin dhe te japin hua afatshkurtra ekziston, por nuk eshte i mjaftueshem per tregun shqiptar. Tregu i kapitaleve ku te gjithe aktoret ekonomike mund te marrin dhe te japin hua afatgjata pothuajse nuk ekziston. Nje element kyc i tregjeve te kapitaleve “Bursa Shqiptare” ku mund te blihen dhe shiten aksione te kompanive shqiptare per te marre dividentet, fatkeqesisht megjithe bazen ligjore, eshte pothuaj inekzistente. Tregu sekondar i obligacioneve qeveritare (bono thesari, etj) ku te gjithe aktoret ekonomike, vecanerisht bankat, mund te blejne dhe te shesin obligacione qeveritare nuk eshte likuid. Pra, nje treg kapitalesh qe mungon eshte nje nga pengesat ne maratonen e ekonomise shqiptare.

Aktiviteti ekonomik i shtetasve shqiptare bazuar ne nivele te larta te keshit eshte nje pengese tjeter ne kete maratone. Kjo sjellje e vjeter e popullit shqiptar per te perdorur kesh dhe per te grumbulluar kursimet e tyre ne shtepi ne forme keshi duhet te ndryshohet me qellim qe te sigurohet nje e ardhme me e ndritur e Shqiperise.

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes