Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**
:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

0

Nga Komiteti i Pajtimit Mbarkombėtar
Committee of Nationwide Reconciliation
Kombet e Bashkuara eshte e vetmja organizate nderkombetare e vendeve sovrane. Ajo eshte themeluar mbas Luftes se Dyte Boterore per te ruajtur paqen dhe sigurine nderkombetare, per te zhvilluar marredhenie miqesore midis kombeve dhe per te mbeshtetur progresin social, standarte me te mira jetese dhe te drejtat e njeriut. Vendet anetare jane bashkuar se bashke nen principet e Kartes se Kombeve te Bashkuara, qe eshte nje traktat nderkombetar qe sqaron te drejtat dhe detyrat e tyre si anetare te komunitetit nderkombetar.

OKB-ja eshte perbere nga gjashte organe kryesore, te cilat jane vendosur ne zyrat drejtuese te OKB-se ne Nju Jork, me perjashtim te Gjykates Nderkombetare e cila eshte vendosur ne Hage te Hollandes. Ne lidhje me OKB-ne jane “Agjensite e Specializuara” qe punojne ne sfera te ndryshme si, shendetesi bujqesi, aviacion nderkombetar dhe metereologji. OKB-ja dhe agjensite e saj te specializuara si dhe programet e tjera te saj si dhe fondet si Fondi i Kombeve te Bashkuara te Popullsise (UNFPA-ja) Fondi i Kombeve te Bashkuara per Femijet (UNICEF), Programi i Zhvillimit te Kombeve te Bashkuara (UNDP) perbejne “sistemin e OKB-se”.

Eshte thene shpesh se nese nuk do te egzistonte OKB-ja do te duhej te shpikej. Ne nje bote te zhytur ne konflikte OKB-ja siguron mjetet per konsultime midis qeverive, si dhe forumin qe merret me probleme afatgjata. Paanshmeria a OKB-se eshte nje nga vetite me te medha te kesaj organizate. Ne raste konflikti, Vendet Anetare, veprojne nepermjet OKB-se dhe mund te sigurojne misione paqeruajtese.

Shume probleme globale – rritja e popullsise, varferia, papunesia, degradimi i mjedisit, krimi nderkombetar, AIDS, trafiku i droges, migrimi nderkombetar – mund te ndiqen vetem nepermjet nje bashkepunimi nderkombetar. Sistemi i OKB-se – duke punuar per keto probleme – siguron nje nga mekanizmat me te mire, i disponueshem per te mobilizuar dhe mbeshtetur nje bashkepunim te tille.

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes