Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Aktivitete dhe botime \ Activities and editions


Ne fokusin e aktiviteteve dhe botimeve tona

_ Natyra dhe njeriu.
_ Shoqëria, shteti, familja, prona dhe të drejtat e njeriut.
_ Liria , demokracia dhe ligji.
_ Institucione dhe organizma ndërkombëtare.
_ Mbrojtja e mjedisit dhe vlerat ekologjike.
_ Ekonomia, resurset, puna dhe zhvillimi i shoqërisë.
_ Mbrojtja e mjedisit dhe vlerat ekologjike.
_ Familja dhe edukimi i brezit te ri. Të drejtat e grave dhe të fëmijëve.
_ Komuniteti, trafiqet dhe krimi i organizuar.
_ Roli i fesë për emancipimin e shoqërisë.
_ Toleranca, harmonia e bashkëpunimi midis grupeve
të ndryshme etnike, politike, fetare e krahinore.
_ Minoritetet, ura miqësie e vëllazerimi midis popujve,
historia e qytetërimeve dhe kulturave në ballkan.


ÇESHTJE
1- * Të drejtat e njeriut
2- *Tranzicioni
3- *Shqiptarët dhe Qytetërimi Europian.
4- *Kanuni gjakmarrja, krimi dhe drejtësia
5-*Emigrimi.
6- *Prostitucioni.
7- *Familja dhe siguria shoqërore 8-*Të rinjtë, sida- edukimi.
9- *Femra shqiptare.

10- *Traditë, Shkencë, kulturë,
art.


In focus of our activities and editions

_ Nature and human being.
_ Society, state, family, property and human rights.
_ Freedom, democracy and the law
_ International institutions and organizations.
_ Protection of diversity, integration of the values within society.
_ Economy, resources, skill building and development of society.
_ Protection of environment and ecological values.
_ Family and education of new generation, women and children rights.
_ The community, trafficking and organized crime.
_ Role of religion for emancipation of society.
_ Tolerance, harmony of cooperation between different ethnic, political and religious groups.
_ Minorities, friendship bridges between the peoples, history of civilizations and cultures in the Balkans.

 


ISSUES:

1-*Human rights.
2- *Transition.
3-* Albanians and European Civilization.
4- * Kanun - blood feud, crime- justice.
5-* Emigration.
6-* Prostitution.
7-* Family and social security.
8-* Youth. -HIV/AIDS - Education 9-*Albanian women.
10-*Tradition- Science- Culture- Art.

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.