00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com
 
  Në fokusin e aktiviteteve
dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

::
Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

::
Kosova

Bashkejetesa
Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb
Cohabitation


20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR


20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011

::
Menuja\Menu


0 Cohabitance0 Legal State0 Feminist Movement0 Social0 Blood feud0 Politics0 Integration0 International Org.0 Culture0 Tradition0 Economic0 Religion


Aktivitetet
tona
Our Activities

20
Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May
20 – July 8 2005
Expedition of Missionaries

::
Botime\Edition
::Downloads    Edition

::Kulture\Culture


Intelektuali
i Kombit

2020 -2022 Report of the 2 year expedition of the reconciliation missionaries March 2020 Aprile -2022

2020-2022 Raport 2 vjeçar i expeditës së misionarëve të pajtimit mars 2020 prill 2022

ANALIZA VJETORE E PUNES \ ANNUAL ANALYSE OF THE WORK

Analiza Vjetore e Puns s Komitetit t pajtimit Mbarkombtar, Raport pr vitin 2012–      Varjanti ne WORD     Varjanti ne PDF

Annual analyse of the work of the committee of nationwide reconcilation, Rapport for the year 2012-      WORD     PDF

FJALA E Z.GJIN MARKU \ SPEACH OF Mr. GJIN MARKU

Fjala e Z.Gjin Marku-      Varjanti ne WORD     Varjanti ne PDF

SPEACH OF Mr. GJIN MARKU-      WORD     PDF

Certification of Prosecutor Office for the Purity of Mr. Gjin Marku      PDF

DEKLARATE E KOMITETIT TE PAJTIMIT MBAREKOMBETAR 14.01.2013 / STATEMENT OF THE COMMITTEE OF NATIONWIDE RECONCILATION 14.01.2013

KOMITETI I PAJTIMTIT MBAREKOMBETAR deklaron se cdo gje qe publikohet ne media dhe internet kunder ketij komitetit dhe kryetarit te tij, Z.Gjin Marku, eshte mashtrim. Keto mashtrime dhe dizinformime behen prej tre vjetesh per te demtuar imazhin e ketij komiteti dhe per te abandonuar procesin e pajtimit.

COMMITTEE OF NATIONWIDE RECONCILIATION declares that everything that is published in the media and internet against this committee and its chairman, Mr.Gjin Marku, is fraud. These frauds and misinformation are made for three years to damage the image of this committee and to abandoned the reconciliation process.

BASHKëJETESA\COHABITATION


Energjia
pajtimtare
e shqiptarëve në mes Krishtërimit
dhe Islamit


Arbër Xhaferri

The
reconciliation energy
of albanians between Christians and Islam


  
This
reconciliation energy will continue to act in
the modern times as well. The Albanins will find
the ways to offer the formula of reconciliation
between Christians and Islam as well

KONTAKTI:

Cel : 00355 693238786 Gjin Marku
Cel : 00355 682737989 Gjin Marku
Tel/Fax : 00355 42 263126 Sekretare

E drejta e
jetes \ Right to life

Ekspedita\ Expedition
Gjakmarrja
\ Blood Feud


Parlamenti
Europian diskuton mbi Gjakmarrjen në Shqipëri

European
Parliament discusses about Blood feud in Albania


Mbeshtetje
ndaj emigrantëve që kërkojnë
azil për gjakmarrje
TAKIM KOMBETAR

Support
for the seekers of asylum for blood feud
NATIONAL MEETING

Barazia
Gjinore \ Equal Gender

Equal
gender, national equality

Barazia gjinore, barazi kombëtare


NA
DUHET NJë LëVIZJE FEMINISTE
A FEMINIST MOVEMENT IS NEEDED

Monika Stafa

Konferenca
Kombëtare kundër dhunës, shfrytëzimit
dhe sundimit maskilist
National Conference against violence, exploitation and masculine
ruling

Aktivitetet
tona \ Our activites

Kundër
korrupsionit dhe trafikimit
Agaist
corruption and trafficking

Jepni
opinionin dhe kontributin tuaj
Give your opinion and contribution

Komiteti
i Pajtimit Mbarëkombëtar mirëpret
opinionin dhe kontributin e të gjithë
intelektualëve, përfaqësueve
të politikës, të shtetit, shoqërisë
civile dhe komunitetit ndërkombëtar.

Kliko
këtu.

The
Committee of Nationwide Reconciliation welcomes
the opinion and contribution of all the intelectuals,
representatives of politics, civil society
and international community.

Click
here.

::
Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

::
Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.

::
Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes

The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors.
About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

::
Information
Rreth Nesh
About
us

Aktivitete
Our
Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi
i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PëR DEMOKRACI DHE SHTETIN E Së DREJTëS

NETWORK
FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW


PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për
ndryshimet politiko-shoqërore

For
the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar Copyright
2003-2023  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.