00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

European Parliament discusses about Blood feud in Albania

In the 12th Inter Parliamentary Meeting, held on 24-25 November 2005, in Tirana, the European Parliament members took up for consideration the phenomenon of blood feud in Albania. The European Parliament members listened to the speech of Mr. Gjin Marku, Chairman of...

Parlamenti Europian diskuton mbi Gjakmarrjen në Shqipëri.

Ne takimin e 12 ndërparlamentar, që u mbajt me 24 dhe 25 nëntor 2005, në Tiranë, parlamentarët europianë morën në shqyrtim fenomenin e gjakmarrjes në Shqipëri. Parlamentarët Europianë dëgjuan fjalën e Z. Gjin Marku, Kryetar i Komitetit të Pajtimit Mbarëkmbëtar mbi...

Nga Mirela Milori

“Nëse një ditë do të trokasësh në portën time”… Askujt prej shqipëtarëve që shikonin, rreth 15 vjet më parë, filmin italian me këtë titull, në televizionin e vetëm shtetëror, nuk i shkonte ndër mend se gjatë 13 viteve të tranzicionit, me qindra familje shqiptare do...