00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

Blood Feud in Security Council of UK

COMMITTEE OF NATIONWIDE RECONCILIATION Adresa: Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23 Tirane Albania Tel & Fax: 00355 4 263 126. Tel: 00355 4 259 124 / Mobile: 068 27 37 989 E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com Web: www.pajtimi.com Letter: In regard to the...

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

KOMITETI I PAJTIMIT MBAREKOMBETAR Adresa: Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23 Tirane Albania Tel & Fax 00355 4 263 126. Tel 00355 4 259 124 / mobil 068 27 37 989 E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com Web: www.pajtimi.com Letter: Ne lidhje me...

European Parliament discusses about Blood feud in Albania

In the 12th Inter Parliamentary Meeting, held on 24-25 November 2005, in Tirana, the European Parliament members took up for consideration the phenomenon of blood feud in Albania. The European Parliament members listened to the speech of Mr. Gjin Marku, Chairman of...

Parlamenti Europian diskuton mbi Gjakmarrjen në Shqipëri.

Ne takimin e 12 ndërparlamentar, që u mbajt me 24 dhe 25 nëntor 2005, në Tiranë, parlamentarët europianë morën në shqyrtim fenomenin e gjakmarrjes në Shqipëri. Parlamentarët Europianë dëgjuan fjalën e Z. Gjin Marku, Kryetar i Komitetit të Pajtimit Mbarëkmbëtar mbi...