00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com
Ne fokusin e aktiviteteve dhe botimeve tona_ Natyra dhe njeriu.
_ Shoqëria, shteti, familja, prona dhe të drejtat e njeriut.
_ Liria , demokracia dhe ligji.
_ Institucione dhe organizma ndërkombëtare.
_ Mbrojtja e mjedisit dhe vlerat ekologjike.
_ Ekonomia, resurset, puna dhe zhvillimi i shoqërisë.
_ Mbrojtja e mjedisit dhe vlerat ekologjike.
_ Familja dhe edukimi i brezit te ri. Të drejtat e grave dhe të fëmijëve.
_ Komuniteti, trafiqet dhe krimi i organizuar.
_ Roli i fesë për emancipimin e shoqërisë.
_ Toleranca, harmonia e bashkëpunimi midis grupeve
të ndryshme etnike, politike, fetare e krahinore.
_ Minoritetet, ura miqësie e vëllazerimi midis popujve,
historia e qytetërimeve dhe kulturave në ballkan.
ÇESHTJE
1- * Të drejtat e njeriut
2- *Tranzicioni
3- *Shqiptarët dhe Qytetërimi Europian.
4- *Kanuni gjakmarrja, krimi dhe drejtësia
5-*Emigrimi.
6- *Prostitucioni.
7- *Familja dhe siguria shoqërore 8-*Të rinjtë, sida- edukimi.
9- *Femra shqiptare.
10- *Traditë, Shkencë, kulturë,
art.
In focus of our activities and editions_ Nature and human being.
_ Society, state, family, property and human rights.
_ Freedom, democracy and the law
_ International institutions and organizations.
_ Protection of diversity, integration of the values within society.
_ Economy, resources, skill building and development of society.
_ Protection of environment and ecological values.
_ Family and education of new generation, women and children rights.
_ The community, trafficking and organized crime.
_ Role of religion for emancipation of society.
_ Tolerance, harmony of cooperation between different ethnic, political and religious groups.
_ Minorities, friendship bridges between the peoples, history of civilizations and cultures in the Balkans.