00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

KOMITETI I PAJTIMIT MBAREKOMBETAR Adresa: Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23 Tirane Albania Tel & Fax 00355 4 263 126. Tel 00355 4 259 124 / mobil 068 27 37 989 E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com Web: www.pajtimi.com Letter: Ne lidhje me...

Aktivitete dhe botime \ Activities and editions

Ne fokusin e aktiviteteve dhe botimeve tona_ Natyra dhe njeriu._ Shoqëria, shteti, familja, prona dhe të drejtat e njeriut._ Liria , demokracia dhe ligji._ Institucione dhe organizma ndërkombëtare._ Mbrojtja e mjedisit dhe vlerat ekologjike._ Ekonomia, resurset,...