00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

Aktivitete dhe botime \ Activities and editions

Ne fokusin e aktiviteteve dhe botimeve tona_ Natyra dhe njeriu._ Shoqëria, shteti, familja, prona dhe të drejtat e njeriut._ Liria , demokracia dhe ligji._ Institucione dhe organizma ndërkombëtare._ Mbrojtja e mjedisit dhe vlerat ekologjike._ Ekonomia, resurset,...